De gemeenteraad van 23 september 2019: Over SDG, IGS, andere moeilijke afkortingen en veel pudding

SDG

The proof of the pudding is in the eating en dat zal niet anders zijn na het ondertekenen van de SDG engagementsverklaring door de 19 gemeenteraadsleden op 23 september. SDG is de afkorting voor het Engelse“Sustainable Development Goals”. Met die verklaring onderschrijft onze gemeente dat het als lokaal bestuur de verantwoordelijkheid draagt om duurzame ontwikkeling op haar grondgebied te verwezenlijken. Duurzame ontwikkeling omvat daarbij economische, ecologische en sociale aspecten. Die zorg voor duurzame ontwikkeling zit al 25 jaar in het DNA van Hove Beweegt verankerd en daarom juichen we toe dat Vlaanderen de gemeenten sinds 2016 mobiliseert om op lokaal vlak hieraan mee te werken. Het grote risico na de ondertekening van zo’n verklaring is dat het bij cosmetisch oplapwerk blijft. Daarom is Hove Beweegt vanuit de oppositie extra waakzaam dat de gemeente niet lichtzinnig omspringt met één van de belangrijkste engagementen naar de generaties achter ons toe: hen een duurzaam leefbare planeet bezorgen. Daarom bracht Hove Beweegt ook aan dat het volledig onlogisch is dat er nog massaal gebruik gemaakt werd van plastieken wegwerpbekers op de recentste zomerend feesten terwijl we hier zo’n verklaring ondertekenen. Voor de toekomstige evenementen zoals de Miles for Smiles rekenen we erop dat de gemeente werkt met herbruikbare bekers. Steun in de rug is alvast een decreet van 19 maart 2019 dat met ingang van 2020 verbiedt om nog langer gebruik te maken van wegwerpbekers, blikjes of petflessen en dat voor alle evenementen: van schoolfeesten tot grote festivals. Extra steun in de rug is dat OVAM 50% van de kosten verbonden aan het aanschaffen van herbuikbare bekers aan de investerende gemeenten terugbetaalt. Daarom hebben we met Hove Beweegt op de gemeenteraad gepleit om pro actief te werken aan (1) de nodige investeringen en (2) een handig uitleenproces en –reglement voor de Hovese verenigingen. The proof of the pudding zult u dus bij een volgend evenement van de gemeente in uw handen hebben: een plastieken wegwerpbeker of een herbruikbare beker.

IGS

We hadden afkortingen beloofd, dus hier is er nog eentje: IGS of InterGemeentelijke Samenwerking. Nu het nieuwe regeerakkoord er is en we weten dat er geen fusie-dwang komt naar de gemeenten toe, wordt het allicht geen versneld hollen richting Hovegem, Linthove of andere constructies. Maar de gemeente maakt wel (opnieuw) werk van een intergemeentelijke samenwerking. En na een eerder oppervlakkige verkenningsronde door de gemeente Hove naar de apetijt bij de randgemeenten voor zo’n samenwerking, lijkt het nu al vast te staan dat er weer enkel naar één mogelijke partner gekeken wordt. Hove Beweegt is voorstander van intergemeentelijke samenwerking maar vindt dit onderwerp dermate belangrijk dat we voorgesteld hebben hier een onafhankelijke partner of studiebureau voor in te schakelen om Hove hierin te begeleiden. De gemeente blijft hier naar onze mening steken in goed bedoelde ad hoc inzichten en anekdotiek en kijkt daardoor enkel naar één gemeente waarin een zelfde coalitie aan zet is als in Hove. We hebben echter nood aan een grondig onderzoek van alle cijfers en gegevens van al onze buurgemeenten om tot de best mogelijke constructie te komen. Hopelijk wordt die voorzet als constructief begrepen.

PARTICIPATIE

Met het brainstormmoment van 10 oktober in aantocht (zaal Da Capo om 19:30 h) werd ook nog even het participatiereglement van onder het stof gehaald en een beetje gefinetuned. Geen opmerkingen daarover. Maar met participatie is het een beetje als met een SDG verklaring: the proof of the pudding, u kent dat deuntje ondertussen. Ook hier timmert Hove Beweegt al 25 jaar aan de weg naar een meer participatieve democratie. Daarom vond u ook een burgerbegroting in ons verkiezingsprogramma. Deze coalitie gaat niet zo ver gaan maar niettemin is het een eerste stap die we een kans moeten geven. Of het ook een zinvolle stap is, of het een eenmalige stap is of de eerste in een reeks van meerdere, of er ook effectief rekening gehouden zal worden met het stormen van uw brains, dat zulllen de komende 5 jaar moeten uitwijzen. Noem het dus maar een try out van participatie in Hove en vooral, laat deze kans niet liggen. Inschrijven kan nog tot 3 oktober dus best er snel bij zijn. En online kan je ook jouw mening kwijt via Hoplr. De Hovenaar die nog niet bij Hoplr aangesloten is vindt het eerste deel van de ‘participatie-enquête’ ook terug op de gemeentelijke website (het tweede deel zou vanaf 3 oktober beschikbaar zijn)

RUIMTELIJKE ORDENING IN BEWEGING

De gemeenteraadsleden kregen ook een update van wat er op vlak van ruimtelijke ordening aan het gebeuren is. Cruciaal is de uitbouw van het vlekkenplan (opgemaakt door de GECORO) tot een beleidsinstrument om de visie op ruimtelijke ordening te verankeren. “Hoe zit het met die visie ? We zaten daar in oktober 2018 toch voor tesamen in zaal Da Capo ?” Hier hebben we de indruk dat de pudding nog gemaakt moet worden. De schepen van ruimtelijke ordening stelde dat de oefening van 2018 verder uitgewerkt werd met het bureau BUUR (dat in onze ogen de juiste competenties heeft om Hove hierin te begeleiden) en binnenkort het voorwerp zal uitmaken van een afzonderlijke feedback naar de burgers toe. Lees dus: niet op 10 oktober. Dat vlekkenplan ligt ondertussen al bijna 5 jaar te wachten om vast gepakt te worden. We kunnen de politiek hier in Hove geen overhaasting verwijten. Maar wordt vervolgd. Ondertussen worden meerdere dossiers terug vast gepakt: in het gebied Jos Coverliers Noord start de gemeente terug gesprekken op met de ontwikkelaar. Daar mogen we dus nog extra bebouwing verwachten. In het gebied Jos Coveliers Zuid en de Lege Veldkantlaan is de visie van de gemeente om daar niet te bouwen. Vreemd toch dat de Ideale Woning daar nog recent gronden gekocht heeft. Hoe men daar als gemeente de bouwdrang gaat intomen is ons een raadsel. In de Van Hemeldonckstraat werd een designwedstrijd gestart om van de woning op de hoek met de Onderwijsstraat een blok met drie appartementen te maken waarvan één bestemd is voor het OCMW en twee voor de Ideale Woning. In de René Verbeecklaan is het wachten op de aanpassing van het RUP: daar verwacht de gemeente witte rook in oktober. Tenslotte is er ook nog wat beweging in het dossier van de gronden van de familie Desmedt (Lintsesteenweg 26-28). Daar is de Ideale Woning samen met Ritmica in gesprek met de eigenaars. Potentieel wordt dat voor Ritmica een locatie voor dagbesteding in combinatie met appartementen van de Ideale Woning. Dat zou wel eens een goeie mix kunnen worden van inbreiding enerzijds en het realiseren van het sociaal bindend objectief anderzijds..

FIETSVEILIGHEID

We zijn nog altijd een beetje vereerd dat deze coalitie onze “Hove fietsdorp” letterlijk overnam in zijn beleidsnota, maar dat betekent niet noodzakelijkerwijze dat je daarmee qua visie op dezelfde golflengte zit. Dus agendeerde Hove Beweegt op de gemeenteraad van mei de vraag om de borden “zone 30” beter zichtbaar te maken. Het resultaat stellen we een paar maanden later vast waarvoor dank aan de gemeente. En nu in september hebben we de vraag geagendeerd om ook nog een extra lik verf te gebruiken voor de wegmarkeringen op de straat vlak voor de herst zich definitief inzet. En kijk, een paar dagen voor de gemeenteraad had de gemeente al telepathisch gereageerd met zo’n lik verf. Hove op weg naar een écht fietsdorp ? Het is alvast geen slechte start. We zijn benieuwd naar het oppikken in het meerjarenplan van onze concrete voorstellen rond veiliger kruispunten voor zwakke weggebruikers. En als u op de 10de oktober nog inspiratie nodig hebt voor suggesties aan de gemeente, dan lijkt dit ons alvast een uitstekend thema.

HOVESE JEUGD

We sluiten af met de Hovese jeugd en de vraag wat die jeugd concreet mag verwachten van dit bestuur. Met die bezorgdheid in gedachten stelden we volgende vragen aan het bestuur: (1) Gaat dit bestuur verder gaan dan het zich engageren om een “traject “uit te tekenen” voor nieuwe jeugdlokalen en zich verbinden tot de effectieve realisatie van nieuwe/vernieuwde jeugdlokalen ? Om een beetje druk op de ketel te plaatsen stelden we 30/06/2021 voor als ultieme realisatiedatum. (2) Hoe ver staat het met de brede programmatie met bijhorend budget dat het bestuur in haar beleidsverklaring beloofde aan de Hovese jeugd ? Voor beide vragen lijkt (nog meer) geduld het antwoord te worden. Eind oktober staat er wel een e-game event geprogrammeerd (uw kind of kleinkind kan voorwaar Fortnite kampioen van Hove worden !) en begin oktober begint men (eindelijk) aan de vernieuwing van de speeltuin achter de sporthal. Maar de scouts en JAanimo gaan toch nog een gezonde portie assertiviteit aan de dag moeten leggen om nieuwe jeugdlokalen binnen een redelijke termijn af te dwingen. Ter herinnering: de scouts trok aan de alarmbel in juni 2017, ruim twee jaar geleden dus. Positief nieuws is dat er al budget vrij gemaakt is voor nieuwe/vernieuwde lokalen en dat er wellicht een cijfer met 6 getallen in de boeken terecht gekomen is. Nu nog het dossier écht vastpakken alvorens het dak van de scoutslokalen als een pudding in elkaar stort.