Echo’s uit de gemeenteraad van 27 mei 2019: geen mini-betonstop voor de Jos Coveliers Zuid.

We mogen gerust ongerust zijn 
Het was wachten tot de verlengingen bij deze gemeenteraad vooraleer de vlam in de pijp sloeg. Eerst even terug naar het nieuwe bestuursakkoord en de reactie die we daarop schreven in ons infoblad van maart 2019: “Zo wordt er op vlak van ruimtelijke ordening gekozen voor redelijke kernverdichting in het centrum, eerder dan verdere uitbreiding aan de rand, verder bouwend op het knappe werk dat de Gecoro realiseerde met het vlekkenplan. Wat verontrustend is, is dat deze nieuwe coalitie dit niet opneemt in zijn actieplan 2019. Toch maar eerst nog wat extra lintbebouwing erdoor duwen om vervolgens alles te beschouwen als inbreiding? Hier spelen ze met vuur.”
 
Dave Van den Bergh, raadslid voor PH7, bond de kat hier nog eens de bel aan met een vraag naar een stand van zaken op vlak van een totaalvisie voor de ruimtelijke ordening in Hove. Luc Vuylsteke, schepen van ruimtelijke ordening, wist mee te geven dat ze al vergaderd hadden met BUUR, het expertenbureau dat kwalitatief sterke begeleiding gaf in een vorige legislatuur. Maar dat er binnen het college nog verder aan visie-ontwikkeling voor het Hovese grondgebied gewerkt wordt. En dat de kans groot is dat BUUR verder betrokken gaat worden bij de uitbouw van een vlekkenplan naar een masterplan. Dat dit weliswaar geen harde belofte is. En dat het bestuur tenslotte op één lijn staat met wat BUUR voorstelt voor het gebied Jos Coveliers Zuid. Dat die gronden dus niet de geschikte ligging hebben voor bebouwing, ook niet sociale woningbouw.
 
Na zoveel datten voelde Dave Van den Bergh toch een zekere rijpheid over de partijgrenzen heen om die goeie inzichten te verankeren en legde daarom het volgende punt ter stemming: “de gemeenteraad vraagt het college geen enkel project goed te keuren in de zone woonuitbreidingsgebied Coveliersstraat zuid, ook niet een klein stukje grond en zich maximaal in te spannen dat het ganse woonuitbreidingsgebied open landschap blijft zoals ook de externe partner BUUR steeds heeft geadviseerd.” Moment van de waarheid dus en wat bleek ? Ondanks het feit dat we volgens deze coalitie op onze beide oren mogen slapen, ondanks het feit dat we er niets achter moeten zoeken dat die stukken grond recent deels verkocht zijn aan de Ideale Woning, ondanks het feit dat deze coalitie naar eigen zeggen nog veel méér zal doen voor het open gebied dan dit stukje alleen, werd het voorstel meerderheid tegen oppositie gewoon weg gestemd. Nou moe !

Conclusie: we mogen gerust ongerust blijven als het over het behoud van de open ruimte gaat In Hove. En hoed je voor politici die spreken over “intenties” die al bij de eerste minieme test de koffer in geborgen worden.


Zou Albrecht Rodenbach trots zijn ?
Tom Maes, vervangend directeur van de Rodenbachschool, is een harde werker. En op deze gemeenteraad mocht Tom het doorlichtingsrapport komen uitleggen dat de inspectie aan de school zo’n drietal weken geleden gegeven had.
Het is sterk van Tom dat hij met zoveel drive en passie sleutelt aan de Rodenbachschool. Tom heeft 3 jaar geleden besloten op weg te gaan naar Tipperary en hij lijkt goed op weg te zijn. En voor u panikeert over uw kind of kleinkind op de Rodenbachschool: de school kreeg een gunstig advies.
Zo eenvoudig de eindconclusie moge wezen, zo genuanceerd was de boodschap uit het rapport zelf.  We copypasten hieronder de eindconclusie:
De onderwijsinspectie formuleert over de verdere erkenning van de school een GUNSTIG ADVIES waarbij het bestuur zich moet engageren om aan de hieronder vermelde tekorten te werken.
De onderwijsinspectie doet de volgende aanbevelingen met het oog op de verdere kwaliteitsontwikkeling van de school:

 • De kwaliteit borgen van de onderwijsleerpraktijk voor wiskunde in het lager onderwijs.
 • De kwaliteit borgen van het leer- en leefklimaat.
 • De kwaliteit van de feedback verder optimaliseren.
 • De ontwikkelkansen benutten met betrekking tot de onderwijsleerpraktijk in de kleuterafdeling.
 • De ontwikkelkansen benutten met betrekking tot de onderwijsleerpraktijk voor Nederlands in het lager onderwijs.
 • De ontwikkelkansen benutten met betrekking tot het personeelsbeleid en de professionalisering.
 • De ontwikkelkansen benutten met betrekking tot het leer- en ontwikkelingsgericht aanbod.
 • De ontwikkelkansen benutten met betrekking tot de kleuter- en/of leerlingenevaluatie.
 • De ontwikkelkansen benutten met betrekking tot de leereffecten.
 • De tekorten wegwerken met betrekking tot de kwaliteitsontwikkeling.
 • De tekorten wegwerken met betrekking tot de bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne (erkenningsvoorwaarde).

Net zoals in het liedje is Tipperary dus nog ver en Toms vastberadenheid zal héél veel ondersteuning vergen van de gemeente. Is deze gemeente daadwerkelijk bereid die steun te geven ? Of denkt het heimelijk zoals Koen Metsu (burgemeester Edegem) die de gemeentelijke basisschool in het gemeenschapsonderwijs probeert te  integreren ? Alleen de tijd zal ons wijzer maken.

Dienstencentrum Ten Hove Bruist 
Gerda Vos gaf met evenveel passie als Tom Maes een boeiend overzicht van de activiteten van het dienstencentrum in 2018 én een vooruitblik naar de activiteiten in 2019. Afwisseling troef en een groot aanbod  wordt mogelijk gemaakt door de bijdrage van zeer gemotiveerde medewerkers en dito vrijwilligers. Het is na 5 maanden zowat het eerste wat we te horen kregen over een sociaal Hove op de gemeente-en OCMW-raad. Los van die bedenking was het hartverwarmend om Gerda namens haar team te horen spreken over het mooie aanbod aan activiteiten die ze bieden aan de inwoners van Hove met een beginnende zorgbehoefte. Hint van Hove Beweegt voor het programma 2019: vergeet naast de hulpbehoevenden ook de mantelzorgers zelf niet. Die tip van ons gemeenteraadslid Marie Misselyn werd ook door iedereen beaamd.  

Politiek kan ook partijgrens-overstijgend werken
We sluiten ons relaas over deze gemeenteraad af met twee onderwerpen waarbij de partijgrenzen leken te vervagen. 
Raadslid Jo Ampe hield namens Hove Beweegt een pleidooi voor een veiligere fietsoversteek op het kruispunt van de Rene Verbeecklaan en de Lintsesteenweg. Dat kruispunt is een belangrijke verbinding voor onder meer de schoolgaande jeugd. Hove Beweegt pleit er voor om daar de voorrangsregels en de snelheidsremmende ingrepen te herbekijken in functie van een veiliger fiets- en voetgangersverkeer en deed daarbij zelf ook een aantal suggesties. Daarmee dragen we op een constructieve manier bij tot de transformatie van Hove tot een écht fietsdorp. Fijn om te zien dat de huidige coalitie die voorzet meeneemt én dat dit kruispunt zeker op hun lijst staat van prioritair aan te pakken verbeteringen. We beloven bij deze nog meer van die voorzetten. ‘Hove Fietsdorp’ was niet voor niets één van onze verkiezingsslogans. En we zijn er nog altijd een beetje trots op dat die slogan letterlijk overgenomen werd in de beleidsverklaring.  

Een tweede initiatief is de opvolger van de vraag die gemeenteraadslid Lenn De Cleene op de vorige raad lanceerde om van 17 mei 2019 in Hove een statement te maken rond de internationale dag tegen Homofobie en Transfobie. Zijn oproep om hier een partijgrensoverschrijdende werkgroep rond te maken kon op de sympathie van alle fracties rekenen. Op weg naar een meer verdraagzaam en zorgzaam Vlaanderen…dat is duidelijk meer dan ooit héél hard nodig na de ontnuchterende uitslag van de verkiezingen van 26 mei.