Het Meerjarenplan

Hey Hovenaar,

deze 101ste editie van de kleine beweeger staat bijna volledig in teken van één onderwerp: de centen, de knikkers, de pingping, de poen of – in deftige bewoordingen – het meerjarenplan. We verklappen u nu al dat het voor ons een verhaal is van gemiste kansen voor u. Het tweede onderwerp bevat een boodschap van hoop want Hove krijgt in 2020 een nieuw algemeen directeur (de ‘ALDI’ of vroegere gemeentesecretaris).

DE GOEDE PUNTEN

Vooraleer we van leer geven eerst de positieve punten rond het meerjarenplan. Deze coalitie doet alvast zijn best om het meerjarenplan transparant te delen met z’n burgers, wat we waarderen. Zo kunt u bijvoorbeeld het meerjarenplan nu ook zelf bestuderen op de gemeentelijke website: https://www.hove.be/meerjarenplan-2020-2025

Inhoudelijk zijn we ook tevreden met een aantal specifieke zaken. Onze tip om met de vzw INTER te werken als experten voor een grondig toegankelijkheidbeleid, kreeg budget. Ook onze vraag om de mantelzorgpremie opnieuw in te voeren kreeg gehoor, waarvoor dank. En net zoals ook wij van plan waren, wordt er geïnvesteerd in een kunstgrasveld voor Hove Sport (500.000 €) waarbij ook aandacht besteed wordt aan een optimaal gebruik van die nieuwe velden door andere verenigingen (de scholen, sportkampen,…)

Een fietsplan wordt als specifieke actie vermeld, wat niet onlogisch is als je in de beleidsverklaring ambieert om van Hove een fietsdorp te maken. ‘Hove fietsdorp’…dat kwam rechtstreeks uit onze verkiezingscampagne maar wij zouden er budgettair meer aan gegeven hebben dan de toch wel schamele 15.000 € per jaar die nu in de begroting staat. Participatie – nog een Hove Beweegt stokpaardje – kregen we mede dankzij onze verkiezingscampagne hoger op de politieke agenda én ook in de bestuursverklaring, maar het puntje komt nog niet bij het paaltje als je ziet dat er amper geld voor vrijgemaakt wordt. Idem dito voor een ‘duurzaam Hove, duurzame mobiliteit en het duurzaam optimaliseren van woningen’.

ABSURD

Stel: je hebt 3 aan elkaar grenzende gemeenten met elk een N-VA burgemeester en die willen eigenlijk niets liever dan fusioneren richting volgende legislatuur. Stel dat één zeer gretige burgemeester daarbij ook openlijk op TV zegt dat hij van Edegem, Hove en Lint één geheel (of in zijn geval één bedrijf) wil maken. Zou u het dan logisch vinden dat er in de meerjarenbegroting nog 30 % van het totale investeringsbudget naar de renovatie van een gemeentehuis gaat dat 5 jaar later politieke folklore dreigt te worden? Zou u dat niet absurd vinden dat uw centen daar naartoe gaan terwijl dit nergens in een verkiezingsprogramma stond en er zoveel andere mogelijkheden zijn waarbij u wel rechtstreeks baat hebt?

Dit Hovese gemeentebestuur trekt effectief 2 van de 7 miljoen euro investeringsbudget uit voor zo’n project (80 miljoen Belgische frank voor de nostalgici onder ons). Dat geld, uw geld, gaat dus niet gaat naar projecten voor u, maar naar een luchtkasteelproject. Absurd, we vonden er in het Nederlands geen ander woord voor. Om de pijn te verzachten geven we nog mee dat het in Lint nog erger kan: daar gaat zelfs 5 miljoen € naar een nieuw multifunctioneel gemeentehuis.

JEUGD EN AMBTENAREN DE DUPE

Dat rechts Vlaanderen liever in gebouwen investeert dan in mensen, is een nationale trend die we ook al zagen in bijvoorbeeld de cultuursector. Maar soms zijn mens én gebouw samen de dupe: dat is bijvoorbeeld het geval voor onze Hovese jeugd. De scouts krijgt welgeteld 150.000 € voor ‘nieuwe’ scoutslokalen, wat eigenlijk niet volstaat om de bestaande krotten 10 jaar langer recht te laten staan. Van dat bedrag zou je dan ook de 8.000 € moeten aftrekken die de scouts jaarlijks ontvangt om hun gebouwen op eigen kluskracht een beetje veilig, warm, vocht- en schimmelvrij te houden.

De JAanimo is er qua lokalen vandaag wat beter aan toe, maar ook met de 150.000 € die voor hen gereserveerd werd kunnen ze maar beperkt investeren. De Hovese jeugd krijgt dus tesamen 15 % van wat er in een nieuw gemeentehuis gepompt wordt. Tenzij er hier sprake is van ‘cunning plan’ om na een fusie het gerenoveerde gemeentehuis te schenken aan de jeugdverenigingen, moet je hier vandaag vooral je tranen verbijten. Ook de manier waarop die budgetten tot stand gekomen zijn, werkt hard op de traankanalen: niets bestek, puur uit de losse pols. Mocht er een extra budget voor Kleenex zakdoeken geweest zijn, dan was het nu al uitgeput.

Ook de gemeentelijke ambtenaren kunnen in het rijtje van de gedupeerden gaan staan. OK, ze krijgen 2 miljoen € voor een gerenoveerd gebouw en de verwarming zal binnen 5 jaar wel performanter zijn, maar dat gaat ten koste van investeringen in de gemeentelijke ambtenaar zelf. We zien weinig maatregelen om het personeel voldoende te ondersteunen in hun dagelijkse werkzaamheden. De personeelskost blijft gelijk ondanks het feit dat verschillende beleidsdoelstellingen en actieplannen een verhoogde inzet van het personeel gaan vereisen. Het budget voor vorming spreekt hier ook boekdelen: daar wordt de komende 6 jaren nauwelijks in geïnvesteerd terwijl de groei van de uitdagingen voor de gemeenten volgens ons enkel kan opvangen worden met de groei van je medewerkers. Als je op dat vlak de fusie als wondermiddel klaar hebt staan, dan snap je de investeringsdrang in stenen wel beter.

KLOPT DE REKENING?

We plaatsen ook grote vraagtekens bij het financieel plan achter de meerjarenbegroting. Een gemeente heeft 2 grote bronnen van inkomsten: de aanvullende personenbelasting (APB) en de opcentiemen. Dit gemeentebestuur voorziet globaal een stijging van de middelen van 14,5 miljoen € in 2020 naar 15,8 miljoen euro in 2025. Als je weet dat deze coalitie nog graag richting verkiezingen wil scoren met een beloofde verlaging van de opcentiemen en dat tegelijk de druk van de vergrijzende bevolking op de aanvullende personenbelasting de komende jaren nog fors gaat toenemen (zeker in Hove), dan mag je terecht vragen stellen bij zoveel financieel optimisme. Hove Beweegt zal dit kritisch in de gaten houden. 

CONCLUSIE

Met Hove Beweegt zijn we van mening dat er te weinig geïnvesteerd wordt in de burger zelf: wie heeft er immers op de eerste plaats baat bij een nieuw gemeentehuis? Niet de burgers. Die zouden gebaat zijn met deftige lokalen voor de jeugd, met een ernstig investeringsbeleid in toegankelijkheid en een masterplan om van Hove een veilig fietsdorp te maken. Met reële budgetten om lokale participatietrajecten te ondersteunen, meer financiële ruimte voor de realisatie van de doelstellingen rond duurzame ontwikkeling en met een stimulansbeleid voor (duurzaam) lokaal ondernemen.

Daarnaast krijgen ook diegenen die de burgers moeten ondersteunen, de ambtenaren van onze gemeente, geen tot weinig extra middelen. Er wordt gerekend op de bestaande personeelsstructuur maar in het recente verleden hebben we al kunnen vaststellen dat de druk soms te hoog wordt, met bijkomende problemen zoals burn-outs en langdurige afwezigheden als gevolg.

‘Onze’ 2 miljoen euro zou dus gegaan zijn naar projecten en dienstverlening die u rechtstreeks zou voelen en naar de gemeentelijke ambtenaren die dit helpen waarmaken voor u. Jammer genoeg heeft het huidige bestuur daar geen oren naar en wil men zijn naam gebeiteld zien in de eerste steen van een overbodig gemeentehuis.

NIEUWE ALGEMEEN DIRECTEUR

Zoals beloofd sluiten we deze beweeger af met een boodschap van hoop want – roffel op de trom en paukeslag – Hove krijgt weldra een nieuw algemeen directeur. Daarmee komt een einde aan de vaudeville rond de procedure van de aanstelling van de huidige (en overigens zeer goede) algemeen directeur en kan Hove een nieuwe doorstart maken. Met Anke Dehuisser, wiens aanstelling unaniem goedgekeurd werd, krijgt Hove volgend jaar iemand die de juiste competenties, ervaring en leiderschapsstijl heeft om van Hove een aantrekkelijke en performante werkgever in de Zuidrand te maken. We wensen haar bij deze alvast veel succes toe en bedanken Rob Van den Audenaerde uitdrukkelijk voor zijn werk als algemeen directeur de afgelopen periode. 

Een betere afsluiter om u een gezond , vrolijk en verbindend 2020 toe te wensen konden we niet bedenken.

Tot later.