Modelbrief voor een bezwaarschrift tegen de sloop van Villa Henriette

Te mailen aan : omgeving@hove.be

Aan het college van burgemeester en schepenen,

Betreft : Bezwaar afbraak Villa Henriette – Kapelstraat 94 Hove

Naar aanleiding van het ‘openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning’ van ‘Linhove NV’ wens ik meerder opmerkingen en bezwaren in te dienen :

  1. Aankondiging aan de Hovenaars

‘Villa Henriette’ is de naam van een bouwproject naast de villa met deze naam. Nadat alle commotie rond  bouwproject ‘Villa Henriette’ is stilgevallen, wordt op een infovergadering ( 23/11/2020 ) gewoon meegedeeld dat Villa Henriette zal gesloopt worden.  Dit terwijl in de voorgaande mededelingen steeds vermeld was dat de villa gespaard zou blijven.  In het ‘ beroepsschrift deputatie Antwerpen 18/5.2018’ (referentie  53505/2018/Y) wordt verwezen naar de plannen van aanleg waarin  men stelt dat het straatbeeld van de Kapelstraat gerespecteerd wordt omdat de aanwezige Vila Henriette behouden blijft.

2. Naam van bouwprojecten

De naam ‘Villa Henriette’ wordt in de pers gekoppeld aan een ander bouwdossier waardoor de aandacht afgeleid wordt van de bestemming van de eigenlijke villa.

3. Werkzaamheden binnen het pand

Het interieur van de villa wordt reeds ontmanteld, waardoor de bouwfysische staat van het pand en dus ook de bestemming gehypothekeerd wordt.  Hiervan werd melding gemaakt op de technische dienst van Hove (21/12/2020)

4. Inventaris bouwkundig erfgoed

Deze villa is geïnventariseerd bij Onroerend Erfgoed : Bouwkundig element : ID: 13187  

URL: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/13187

Een aanzet om dit pand van de lijst te halen werd in maart 2019 nog weerlegd : zie Bezwaar B_000133 en B_000263 – (maart 2019)
https://omgevingsloket.omgeving.vlaanderen.be/publiek/?openbaaronderzoek#openbaaronderzoek/projectuuid=WwF3j_d-QF-wYqSKxC-5aw   (vanaf p. 227 – 232) : “Het erfgoedrelict “Villa Henriette” (erfgoedid 13187/aanduidingsid 107805), Kapelstraat 94A-B in Hove, wordt ongewijzigd opgenomen in de vastgestelde inventaris van het bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen.”

5. Vlekkenplan

In de visienota van het Vlekkenplan Hove wordt de Hovenaar verzekerd dat de gemeente de ambitie heeft om de identiteit van de gemeente te versterken.   Hove beschikt over een aantal heel eigen kwaliteiten die ondersteuning en bescherming vragen. (…) Tenslotte gaat identiteit ook over het beschermen en duurzaam ontwikkelen van erfgoed en beeldbepalende gebouwen en plekken. (p79)

6. Gecoro

(11/12/2017) Advies bij dossier ‘Villa Henriette’. Bouwen van 2 meersgezinswoningen en rooien van 27 bomen.  Positief ivm behoud van de woning (dorpsgezicht cfr Vlekkenplan.)

7. Motivering

https://www.onze-omgeving.be/highlight/74029018386532973
De Raad erkent in dit arrest enerzijds dat de sloop van een geïnventariseerd pand mogelijk is, maar legt, anderzijds, een bijzonder zware motiveringsplicht op voor de vergunningverlenende overheid.

De motivatie dat het project een sociale invulling krijgt mag niet de reden zijn om deze villa te slopen omdat Hove wel meer locaties heeft waar dit voorzien kan worden. Daarbij is het ook mogelijk om het bestaande pand een nieuwe bestemming te geven cfr Hoveberg, Hortensiahof,..

8. Dorpsgezicht

In https://www.erfgoedzuidrand.be/databank/hove-station-hove  wordt de stationsomgeving beschreven als een toeristische bezienswaardigheid met o.a. Villa Henriette.

En  https://www.invlaanderen.be/pdf/hove1.pdf 
In deze folder pakt de gemeente uit met mooie dorpsgezichten en bezienswaardigheden in de onmiddellijke omgeving van Villa Henriette:

  • Station p 49
  • Kapelstraat 95
  • Kapelstraat 115 villa Hubert
  • Kapelstraat 97
  • Edegemsestraat 19 en 25
  • Kostershuisje
  • Kerk en omgeving

Deze beeldbepalende panden komen in aanmerking om de motivatie van de architect te weerleggen. Cfr Gecoro : ‘De essentie is dat we voorkomen dat we tot een verstedelijkt dorp komen. (VERSLAG VERGADERING GECORO 30/04/2019)

In de hoop dat deze bezwaren ter harte worden genomen,

Met vriendelijke groeten,

[naam + voornaam]