Over een eeuwling in Hove en de gemeenteraad van 18 november 2019 : ruimtelijke ordening, een conversatie over intercommunales en participatiefeedback

Een eeuwling erbij in Hove en ditmaal zelfs in eigen rangen want (tromgeroffel) we vieren de 100ste editie van de Kleine Beweeger en dat in het 25ste jaar van ons bestaan. Ongelofelijk veel hoera dus en daarbij niet alleen dank aan alle schrijvers van de afgelopen 25 jaar, maar ook en vooral aan de lezers ervan. Op naar de volgende 25 jaar en we vliegen er meteen in met een editie die focust op ruimtelijke ordening.

DE VLOEKENDE VLEKKEN

Focus op ruimtelijke ordening dus want op de gemeenteraad van 18 november werd aan de gemeenteraadsleden gevraagd akkoord te gaan met de visienota rond ruimtelijke ordening voor Hove in de komende decennia. Als Hovenaar kon u op 6 november in zaal Da Capo al genieten van een preview door de gemeente over haar visie op de ruimtelijke ordening. U kreeg toen de voorstelling van een plan dat opgesteld werd in samenwerking met het bureau BUUR (goed bureau overigens), voortbouwend op het vlekkenplan van de GeCorRo.

18 november 2019 was geen seconde te vroeg want het vlekkenplan werd door de GeCoRo al eind 2015 voorgesteld. Had je hier een Suske en Wiske verhaal moeten van maken, dan klonk dat hier als de vloekende vlekken. Even gek is dan dat er nu zo gesprint werd naar die 18de november toe. De gemeenteraadsleden kregen een voorafgaande toelichting midden in de herfstvakantie, waardoor een aantal leden niet aanwezig kon zijn. De GeCoRo moest ook nog zijn advies geven op die visienota en werd dan maar een uur voor het infomoment voor de burgers bijeen gezet. En ondertussen kregen een 100-tal Hovenaars een uitnodiging van Matexi en de gemeente Hove over een bewonersvergadering rond het gebied Jos Coveliers Noord. Hove Beweegt heeft niets tegen meer snelheid voor een beter beschermde ruimtelijke ordening (elke dag wordt Vlaanderen nog verder volgebouwd met het equivalent van 6 voetbalvelden), maar deze  holder de bolder aanpak komt niet serieus over. De ruimtelijke ordening verdient een betere aanpak.

DE VISIE MET 4 VLEKKEN

Is de werkwijze soms bedenkelijk, de inhoud is dat gelukkig minder. De uitgangspunten en ambities die vervat liggen in de visienota sluiten heel sterk aan bij de visie die Hove Beweegt de afgelopen 25 jaar verdedigde. En vooraleer we nog eens laten vallen dat the proof of the puddig in the eating is,  geven we u een greep uit de visie en ambities uit die nota:

  • “De beeldkwaliteit van de woonwijken in Hove bewaren en versterken waar nodig en zorgen voor meer kwalitatieve ontmoetingsruimte in het openbaar domein”
  • “Betaalbare woningen voorzien met voldoende oppervlakte om jonge gezinnen te blijven aantrekken en gezinnen met opgroeiende kinderen in Hove te houden;”
  • “Meer kleine, toegankelijke en centraal gelegen woningen realiseren om de vergrijzing op te vangen”
  • “Het sociaal objectief vervullen met bijkomende sociale woningen binnen de kern en centraal gelegen, zodat perifere sites niet hoeven te worden aangesneden.”

Kwalitatieve inbreiding en verdichting met respect voor de beeldkwaliteit van de woonwijken in Hove, maximaal behoud van de open ruimte en dus niet meer verder verkavelen in de perifere gebieden (en al zeker niet in woonuitbreidingsgebied), grondig inzetten op het bereiken van het bindend sociaal objectief, meer inzetten op creatieve architectuur die wonen voor kleinere huishoudens betaalbaar maakt in Hove…het kan zo geplukt worden uit onze verkiezingsbrochure. Fijn !

De visienota hanteert verder ook goede uitgangspunten op de 4 gebieden in Hove. We citeren met liefde de volgende passages:

  1. Het kerngebied is de plek voor verdichting en voorkeurslocatie voor voorzieningen. De afbakening van het centrum is dan ook gebaseerd op die plekken nabij voorzieningen en met een goed bereikbaarheidsprofiel.”
  2. “De woonwijken aan de rand van de kern zijn eigenlijk net te ver gelegen van voorzieningen of openbaar vervoer/fietsinfrastructuur om nog sterk verder ontwikkeld te worden. Hier wordt vooral gericht op consolidatie van het bestaande. Enkel strategische projecten kunnen hier een uitzondering op vormen indien ze voor maximale meerwaarde zorgen (en onder strenge voorwaarden).”
  3. “de perifere wijken en fragmenten zijn niet geschikt voor verdichting. Afhankelijk van de schaal en de context kan gekozen worden voor consolidatie dan wel bevriezen of zelf afbouwen op termijn. Dit laatste geldt vooral voor linten en fragmenten die zorgen voor versnippering van het buitengebied.”
  4. “het buitengebied bestaat idealiter enkel uit open ruimte met een functie voor natuur, landbouw of recreatie. Woningen zijn hier ongewenst, bestaande woonfuncties die niet gekoppeld zijn aan openruimtefuncties worden best afgebouwd op termijn.”

Prima uitgangspunten wat ons betreft maar voor de woonwijken aan de rand van het kerngebied en voor de perifere woonwijken wordt nog te conservatief geredeneerd. In het licht van de toenemende vergrijzing en de quasi-onbetaalbaarheid van het Hovese vastgoed voor jonge gezinnen, is het niet goed om enkel dynamische woonmogelijkheden toe te laten in het kerngebied en de beide andere zones steriel (zones aan de rand van het kerngebied) tot zeer steriel (perifere zones) te behandelen. Daarom amendeerden we met succes dat er in die zones zeker ook de mogelijkheid van meergezinswoningen, co-housing, kangoeroewonen en alternatievere woonvormen toegelaten moeten worden. Het mag uiteindelijk niet de bedoeling zijn van een Vlekkenplan om een variant van Bokrijk te creëren, waar enkel bewaard wordt hoe het ooit was en men geen baksteen mag verleggen om tegemoet te komen aan de uitdagingen van vandaag.

TIME IS MONEY…OF GROENE RUIMTE ?

Wat ontbreekt er dan nog ? Een deftig beeldkwaliteitsplan en vooral een goede juridische bescherming van de visie. En in beide gevallen snelheid, heel veel snelheid want anders speelt de tijd in het voordeel van de bouwpromotoren die redelijk veel concrete plannen hebben voor strategische sites in Hove. Daarom amendeerde Hove Beweegt dat het beeldkwaliteitsplan uiterlijk tegen eind 2020 afgewerkt moet zijn.  Het is goed voor Hove dat de voltallige gemeenteraad daarmee akkoord ging. Op de vraag van de voltallige oppositie om tegelijk ook een strakke deadline te plaatsen voor een Ruimtelijk Beleidsplan Hove, werd niet in gegaan met een concrete datum maar wel met een moreel engagement om dat zo snel mogelijk te realiseren. Of zo’n engagement sterker is dan een kaars branden in een kappeleke, moet de toekomst uitwijzen. Onze ‘collega’ oppostiepartij PH7 vroeg tenslotte om het bindend sociaal objectief prioritair te realiseren op de sites Jos Coveliers Noord en René Verbeecklaan. Ook die aanvulling op de globale visie kon op de steun van de gemeenteraad rekenen.

STRATEGISCHE SITES

Wie visie zegt, moet ze ook toepassen en dan kom je bij de strategische sites terecht. We gaan er een viertal meegeven. De Jos Coveliers Zuid-site: iedereen weet dat de Ideale woning hier recent nog gronden gekocht heeft met het oog op sociale woningbouw. De visienota stelt over dit gebied dat het “niet voor bebouwing geschikt is, een strategische rol speelt als toegangspoort naar achterliggend landschap» en stelt de “consequente afkeuring van bebouwingsvoorstellen» als uitgangspunt voorop. Dat de Ideale woning daar nu tandenknarsend naartoe kijkt kunnen we begrijpen. De vraag is met welke ruiloperatie je die maatschappij kan overtuigen daar hun initiële bouwplannen niet uit te voeren. Juridisch staat de gemeente daar immers niet sterk.

Jos Coveliers Noord (ook wel site “Groot Hoofsveld” genoemd): hier wacht Matexi al een tijdje op de kans om een serieus bouwproject door te voeren. Dit gaat om woongebied en binnen de visienota is bebouwing hier logisch. In die nota staat er ook nog het volgende te lezen over dit gebied: “ontsluiting ook langs Boechoutsesteenweg », “groene dooradering van de hele site met publieke groenruimte”, “integratie van minstens 25 sociale woningen” en tenslotte “te nemen stappen: opstart ontwerp-, overleg- en participatietraject i.s.m. eigenaar/ontwikkelaar”. Dat laatste staat zoals hierboven al gezegd gepland voor 9 december. Nauwelijks 2 weken nadat de gemeenteraad de visienota goedkeurde…dat blijft toch vreemd.  

In vogelvlucht nauwelijks 500 meter verderop ligt de site René Verbeecklaan, vandaag nog befaamd om z’n woensdagse, zomerse voetbalmatchkes.  De boodschap op de gemeenteraad is dat men daar zo snel mogelijk het proces wil opstarten van een RUP. En om uw nieuwsgierigheid te bedwingen naar de inhoud van de visienota nog de volgende quotes: “behouden als deel van groene corridor met publiek park”, “relatie met Cantershof vergroten”, “bebouwingsmogelijkheid westelijke hoek: woonproject met open karakter richting park, 3+1 bouwlagen”, “mogelijkheid voor sociale woningen”.   We sluiten af met de site van de Lege Veldkant Zuid: hier heerst grote politieke consensus dat dit gebied niet verder bebouwd mag worden. In de visienota wordt dat als volgt verwoord: “niet voor bebouwing geschikt”, “agrarisch gebruik verderzetten”, “consequente afkeuring van alle bebouwingsvoorstellen”.

GOODBYE WATERLINK, HELLO PIDPA ?

Iets geheel anders dan. Naar aanleiding van een standaardbeslissing over Fluvius, een intercommunale waarin Hove zit maar zonder impact, vroeg de Hove Beweegt fractie nogmaals om Hove te laten overstappen naar Pidpa. Daar zou Hove veel meer impact hebben op de besluitvorming. En guess what, tot onze grote verbazing kondigde de gemeente aan om met andere kleinere gemeenten rond de tafel te gaan zitten om te zien wat de mogelijkheden zijn. Ook een switch naar Pidpa zal daarbij ter sprake komen. Dat zou een goeie zaak zijn voor Hove als de gemeente hier de daad bij het woord zou kunnen voegen.

HET LAATSTE WOORD IS VAN U

In de laatste info Hove heeft u misschien ondertussen al gelezen wat zowat de resultaten waren van de recentste participatiemomenten. Het stemt ons daarbij ongelofelijk gerust dat ruimtelijke ordening u met stip zeer nauw aan het hart ligt. Goed ook van het bestuur dat ze redelijk snel transparant feedback geeft over die momenten, die u overigens ook al deels kunt nalezen op de gemeentelijke website (https://www.hove.be/nieuws/detail/569/resultaten-enquetes-en-participatieavond). Of er voor uw feedback ook budgettair ruimte gemaakt wordt, zullen we misschien op de gemeenteraad van december te weten komen.

De gemeente kondigde ook nog aan dat er in het voorjaar een nieuw participatiemoment komt rond thema’s zoals vrije tijd, communicatie,..allen daarheen ! Dat beweegt allemaal in de goede rchting en laten we hopen dat als het écht om de knikkers gaat (denk maar aan de fusie-beslissing), de Hovenaar ook de kans krijgt zijn mening te kennen te geven.