OVER EEN TIJDELIJK MORATORIUM VOOR GROTE BOUWPROJECTEN, DE REDDING VAN EEN STUK ERFGOED EN DE LANGE WEG RICHTING HOVE F__TSD_RP

In deze 106de editie van de kleine, digitale beweeger komen we terug op de tocht doorheen Hove via de 14 hete hangijzers die u eind februari van ons in uw brievenbus kreeg. En of er veel te vertellen valt: Villa Henriette werd ondertussen gered van de afbraak (hoera). Uw dierbaar groen in Hove is nog steeds fel bedreigd (awoe). En aan het tempo waarin Hove investeert in de ambitie om een écht ‘fietsdorp’ te worden, reizen we al lang op en af naar Mars (zucht).

Veel leesplezier met deze nieuwe kleine beweeger. Wie het liefst korte samenvatting leest, scrolt meteen door naar het afsluitend gedicht.   

VILLA HENRIETTE

Eén zwaluw maakt misschien de lente niet maar de strijd die velen onder jullie Hovenaren streden voor het behoud van Villa Henriette, heeft ervoor gezorgd dat dit prachtig stuk erfgoed het straatbeeld van Hove blijft bepalen. Met dank aan degene die de petitie opgestart heeft en de zovele ondertekenaars van de petitie. Met evenveel dank aan de Hovenaars die het bevoegde ministerie aanschreven om de zaak aan te kaarten en te blijven aandringen om van erfgoed geen sterfgoed te maken. Wij nemen ons petje af voor de topprestatie van deze Hovenaars.  Over een nieuwe bestemming voor de villa is nog geen duidelijkheid. Voor ons is de sociale bestemming die als piste naar boven kwam via Ritmica nog steeds een zeer zinvolle invulling. Misschien levert de villa niet dezelfde mogelijkheden als een nieuwbouw, maar we hopen dat er creatief gekeken wordt naar andere opties voor Ritmica in de Villa Henriette

GROENE VERKIEZINGSBELOFTES

We grijpen even terug naar de verkiezingsbrochures van oktober 2018 van de huidige coalitie over hun ambities rond ruimtelijke ordening. Een bloemlezing, om in het groene jargon te blijven: “We stellen een ruimtelijk beleidsplan op dat zorgt dat Hove Hove blijft. Met liever redelijke verdichting in het centrum dan verdere uitbreiding aan de rand, zodat bos en groene open ruimte maximaal gespaard blijven”. Zo klonk het bij Fan van Hove.

N-VA formuleerde haar groene ambities als volgt: “Hove is een groene gemeente waarin open ruimtes en natuurgebieden een prominente plaats innemen. Dat groene karakter afstemmen op een doordacht ruimtelijk ordeningsbeleid is ons engagement naar u en uw kinderen. Uw groene gemeente behouden en onderhouden, daarvoor zetten we ons ook de komende zes jaar in. Daarom bekijken we alle nieuwe bouwinitiatieven van projectontwikkelaars met een kritische blik.”

In de wetenschap dat ook de twee oppositiepartijen, PH7 en wij als Hove Beweegt, het landelijk karakter van Hove koesteren, zou je ervan uit kunnen gaan dat de groene open ruimte in Hove niets hoeft te vrezen. Edoch…  

EDOCH

Ruim 2 jaar na de verkiezingsroes merkt iedereen dat de verkavelingsdruk als een zwaard van Damocles boven de hoofden van onze inwoners en onze groene open ruimte blijft hangen. We stellen vast dat steeds meer inwoners van verschillende straten zich organiseren om de verkavelingsdruk uit hun straat te houden. De dreiging van de mogelijke Matexi-verkaveling op de site Coveliers-Noord is symptomatisch op dat vlak. Vier mogelijke ontsluitingswegen zijn in kaart gebracht en geleidelijk aan heeft zowat elk “straatcomité” een advocaat in de hand genomen om te vermijden dat de ontsluiting voor de eigen voordeur of in de achtertuin passeert. Een begrijpelijke reactie, maar absoluut geen ideale situatie voor het samenleven van buren in een dergelijke wijk.

Ondertussen kennen ook steeds meer Hovenaars de principes van het Vlekkenplan en het Beeldkwaliteitsplan en neemt het onbegrip over het feit dat die documenten geen juridische waarde hebben, halsoverkop toe. Ook zeer begrijpelijk. Voor een juridisch sluitend document is het wachten op een nieuw Beleidsplan Ruimte als vervanger van het – nog steeds geldende – Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan. Dat beleidsplan moet de moeilijke, maar noodzakelijke knopen doorhakken over de zones waar het wenselijk of aanvaardbaar zou kunnen zijn dat er in onze gemeente nog gebouwd wordt. Maar ondertussen proberen projectontwikkelaars gebruik te maken van de mazen in het net die momenteel duidelijk zichtbaar zijn: het Vlekkenplan en het Beeldkwaliteitsplan zijn aangename lectuur voor wie de gemeente leefbaar wil houden, maar hebben generlei juridische waarde en het Beleidsplan Ruimte zal toch nog enige tijd (1 jaar, 2 jaar …?) op zich laten wachten.

EEN GROEN MORATORIUM…OF MORTUARIUM?

Om een oplossing te vinden voor de stijgende onvrede en de frustratie van vele inwoners hierover, stelden wij op de gemeenteraad van 30 maart het idee voor om een tijdelijk moratorium in te voeren op grotere verkavelingsprojecten in enkele onder druk staande zones.

Onder grotere verkavelingsprojecten verstaat Hove Beweegt verkavelingsaanvragen van minstens 6 percelen, wat ook de norm is die de Gecoro (Gemeentelijke commissie ruimtelijke ordening) hanteert om een aanvraag al dan niet te behandelen. Tijdelijk omdat we het moratorium willen laten gelden tot aan de goedkeuring van het Beleidsplan Ruimte, dat de nodige juridische bescherming moet bieden voor een visie rond ruimtelijke ordening die over de partijgrenzen heen gedragen wordt. De bijkomende suggestie van PH7 om die gedeelde visie inzake ruimtelijke ordening verder uit te bouwen in een gemeentelijke commissie met raadsleden van alle Hovese partijen, kunnen we zeker ondersteunen.    

Het duurt in de meest optimistische scenario’s toch zeker nog 2 jaar om van het door alle partijen goedgekeurde Vlekkenplan en het daarbij horende Beeldkwaliteitsplan een juridisch beschermend Beleidsplan Ruimte te maken. We roepen de huidige coalitie via deze weg nogmaals op om de piste van een tijdelijk moratorium te omarmen en zo een krachtig signaal richting projectontwikkelaars én een geruststellend signaal richting Hovenaars te geven. Zo niet krijgt Hove de komende jaren een mortuarium vol van wat nog aan groene zones rest.        

HOVE FIETSDORP?

De ambitie van dit bestuur op het vlak van zachte mobiliteit pende het college neer in het beleidsplan voor deze legislatuur: “Er zal deze legislatuur m.n. extra aandacht gaan naar de fiets, zonder dat we de wagen stigmatiseren. Hove kan volgens ons een echt fietsdorp worden en een voorbeeldgemeente i.f.v. de lokale modal shift.”  Een voorbeeldgemeente voor de modal shift: die ambitie omarmen we met graagte. Maar wat heeft de gemeente daarvoor na 2 jaar al gedaan?

Wel, op de gemeenteraad van 30 maart 2021 werd het voorstel toegelicht over de investeringen door de provincie Antwerpen in de fietsostrade F1, die ook zo’n kleine 2,5 kilometer door Hove loopt. Het stuk vanaf de kruising van de Kapelstraat met de Kasteelstraat tot aan de kruising Verbindingstraat met de Dennenlaan krijgt de komende jaren een make-over voor een bedrag van 1,3 miljoen €. De ideeën en het geld komen dus van de provincie, niet van de gemeente. En twee jaar geleden werd de Fazantenlaan voorzien van 400 meter mooi fietspad in uitvoering van een besluit van de vorige coalitie. Ten slotte noteerden we de realisatie van een fietsroutekaart voor de verschillende Hovese scholen in samenwerking met het Octopusplan.

EERDER HOVE F_ _ TSD_RP

De totale kostprijs van dit alles schatten we  op 130.000 € ten laste van de gemeente. Zo’n bedrag is geen ernstige investering voor wie de ambitie heeft een voorbeeldgemeente te worden in functie van een modal shift. De beloofde fietsstraten zijn in geen velden te bespeuren. Naast het uitblijven van een geloofwaardige investering in fietsinfrastructuur is er evenmin sprake van een stimulans voor een fietscultuur. Symptomatisch voor het gebrek aan ambitie is de fietssuggestiestrook op de Lintsesteenweg in het centrum, die al 3 jaar onder jullie banden kabbelt als je erover rijdt.

Dat is veel te weinig om van Hove op een geloofwaardige manier een écht fietsdorp te maken. Hove Beweegt roept nogmaals op om af te stappen van het voornemen om 2,6 miljoen euro te investeren in een overbodig gloednieuw gemeentehuis en een deel van dat budget te herbesteden voor een véél betere en ruimere weginfrastructuur voor de zachte weggebruiker. Enkel met een dergelijke geloofwaardige investering kan Hove een FIETSDORP worden in plaats van een leeg F_ _ TS_RP.   

HETE HANGIJZERWANDELING

Wie na al dit lezen zin heeft om de beentjes even los te gooien kunnen we onze trendy wandeling aanbieden: de geestverruimende hete hangijzers wandeling ! Deze geestverruimende tocht brengt jullie niet alleen langs prachtige historische gebouwen in Hove, maar geeft ook uitleg bij een aantal sites die voor hetere tijden komen te staan. Trek jullie laarzen alvast maar aan, maak gebruik van deze bijgevoegde kaart en smeer vervolgens jullie kuiten in voor een wandeling van ongeveer twee uur langs de hete, Hovese hangijzers.

MANAGEMENT SUMMARY