Over nieuwe gezichten, niet behaalde doelstellingen, Nieuwjaarsboodschappen en samentuinen

Hey Hovenaar,

In editie 102 van de kleine beweeger staan we stil bij de niet behaalde doelstellingen van 2019, de weetjes die we voor u sprokkelden op nieuwjaarsrecepties en maken we kennis met een aantal nieuwe gezichten. Afsluiten doen we met een oproep om samen te tuinen.    

NIEUWE GEZICHTEN

Altijd gezellig als er nieuwe gezichten bij een gemeente komen aankloppen en dat was nu niet anders. In de gemeenteraad zelf wordt Tonia Van de Vyver (Fan van Hove) tijdelijk vervangen door Diane Tinnemans. En na een buitenlands studie-intermezzo is Manon Marquet (PH7) terug op post. Daarnaast legde ook de nieuwe algemeen directeur Anke Dehuisser haar eed af. Ze ging op 1 februari van start en Hove Beweegt is er van overtuigd dat zij samen met Rob Van den Audenaerde (die hoofd Afdeling Mens geworden is) een sterke tandem voor de Hovenaar en het Hovese gemeentepersoneel gaat vormen. We wensen hen beiden veel succes toe.  

Tenslotte maakten we ook nader kennis met de nieuwe korpschef voor de zone Hekla, Ivo Vereycken. De heer Vereycken heeft een rijk gevuld palmares met opdrachten binnen diverse diensten van de federale politie. De echo’s binnen de politiezone die ons bereiken zijn ook zeer positief. De krachtlijnen van zijn beleid worden inbraakpreventie, verkeersveiligheid en overlastbestrijding en daar moet nu nog een meerjarenplan rond uitgewerkt worden. Als dat er is, mag hij wat Hove Beweegt betreft terug naar de gemeenteraad komen om dat eens uitvoerig toe te lichten.

UW KLACHTEN EN MELDINGEN

Uw klachten en meldingen uit 2019 werden ook besproken. Slechts 8 klachten, de Hovenaar is dus geen beroepsklager. Maar dat betekent wel niet dat u niets te melden heeft, integendeel zelfs.  Sinds 2012 (toen 86 meldingen) steeg het aantal meldingen elk jaar gestaag tot een recordaantal van 257 in 2019. True, hoe laagdrempeliger je dat instrument maakt (nu ook via app), hoe meer kans op meldingen, maar er zijn toch ook een aantal zaken geweest die behoorlijk op uw systeem werkten. Zo zijn de meldingen rond mobiliteit (31) bijna verdrievoudigd ten aanzien van 2018: het gaat daarbij in hoofdzaak om gebrekkige verkeerssignalisatie, een oud zeer in Hove. Op plaats 2 komen de meldingen van sluikstort (34) en aan de top staan de 39 meldingen rond wegverzakkingen.

Wat er nu met al die meldingen gebeurt, hoe performant dit bestuur die aanpakt, daar kregen we geen uitleg over. Maar als je merkt dat de lichtbruine fietssuggestiestroken in de Lintse steenweg opnieuw kabbelen als de meest verfrissende bergbeek, dan kun je toch een paar vragen stellen bij de manier waarop er met meldingen om gegaan wordt.

MEERWAARDEBELASTING

Al wie erop rekende dat dit bestuur minder in uw portemonnee gaat zitten, komt toch nog eerst even bedrogen uit want de gemeente voert een gemeentebelasting in op de waardevermeerdering van een onroerend goed naar aanleiding van een bestemmingswijziging in het kader van een ruimtelijke ordening (20% op die waardevermeerdering). Met zo’n waardevermeerdering wordt bedoeld het verschil tussen de waarde van een perceel voorafgaand aan de inwerkingtreding van het ruimtelijk uitvoeringsplan en de waarde van dat perceel na de inwerkingtreding van het ruimtelijk uitvoeringsplan.

Au fond is dat een zinnige belasting: de gemeente kan daardoor financiële ruimte vrijmaken voor de realisatie van andere ruimtelijke prioriteiten. Onze collega’s van PH 7 probeerden het gemeentebestuur ervan te overtuigen daar nog verder in te gaan met een veel globaler voorstel. Dit bestuur gaat daar niet op in en versterkt zo de indruk die ze al vanaf het begin van deze legislatuur opwekt: dat de ruimtelijke ordening beschermen in Hove geen top-prioriteit is. We zijn ruim 1 jaar na de verkiezingen en buiten het goedkeuren van een visienota over ruimtelijke ordening gebeurde er niets in Hove. Of toch: Matexi steekt een tandje bij in de ambitie om 165 wooneenheden te bouwen op de site Jos Coveliers Noord en schakelde daarbij zelfs het bureau in dat de visienota had opgesteld die het Hovese groen moet beschermen. Da’s geen gezonde situatie. En de gemeente ? Ze staat erbij en ze kijkt ernaar. Erger nog: ze lijkt soms bewust te wachten om de ruimtelijke ordening juridisch beter te beschermen tot er voldoende voldongen feiten zijn.  En ondertussen is er ook nog steeds geen nieuwe GeCoRo.     

“50 % IS TOCH GESLAAGD ?”

Wij keken voor u ook even na wat er gekomen is van de 21 beloftes die het bestuur naar u toe maakte in 2019. Ai caramba Hove: 50 % van die beloftes blijkt niet gerealiseerd. Daarom vroegen we voor u een stand van zaken en kunnen we u de antwoorden van het bestuur terugkoppelen.

  1. Opstarten van een wijkoverleg. Beloofd in 2019 maar niet gezien in dat jaar. Lag het aan een gebrek aan deeg om pannenkoeken mee te maken ? Wie zal het zeggen maar deze belofte wordt verschoven naar 2020 waarbij de Vredewijk als eerste aan de beurt komt.
  2. De opmaak van een fietsplan. Dat hebben wij nog niet gezien maar er zou op 16 december een gunning verleend zijn voor een nieuw fietsplan. We zijn benieuwd hoe dat plan van Hove een écht fietsdorp gaat maken. Hopelijk krijgen we het ook snel te zien én wordt er even snel werk van gemaakt.
  3. In de Veldkantvoetweg zouden de kasseisteentjes plaats moeten geruimd hebben voor een veiliger straatbedekking. Dat kwam er niet van in 2019 maar de intentie bestaat nog. Voorlopig kunt u dus nog even blijven genieten van één van de weinige Hovese strookjes die aan Paris Roubaix doen denken.
  4. Er werd ook de opstart beloofd van diverse studies voor allerlei wegenwerken, zoals die voor de heraanleg van het voetpad in de Jozef Lambrechtslei. Die plannen worden nu ruimer opgevat tot de heraanleg van de ganse straat in 2021. In dit stadium zitten ze bij Riolink ter studie.
  5. De studie voor de Molenstraat wordt verschoven van 2019 naar 2023. 4 jaar uitstel dus die ook niet echt gemotiveerd werd.
  6. De studie voor de JF Gellyncklaan zit in een fase waarin het ontwerpbureau een basisschets gemaakt heeft op basis waarvan de dialoog met de inwoners van de straat aangegaan kan worden. Er werd nog geen gunning verleend.
  7. In 2019 had je in de Diepestraat en de Paul Van Ostaijenlaan snelheidsremmers moeten zien verschijnen maar ook hier is het een verhaal van uitstel. Maar in 2020 wordt de komst van een chicane en wat Berlijnse kussens in het vooruitzicht gesteld. Of dit in voorbereiding is van het invoeren van een tweerichtingsstraat werd in het midden gelaten.
  8. De grote lentepoets 2019 is er niet geweest. Misschien was Hove wel proper genoeg, wie weet, maar wat er ook van zij, op 21 maart 2020 gaat die lentepoets wel door. Tenzij die belofte opnieuw uitdraait op ons een poets bakken.
  9. Was u ook in 2019 zo omver geblazen door een verfraaid en vergroend centrum ? Dat was in ieder geval de belofte en het bestuur verwijst daarvoor naar de zone rond de kerk. Kijk, met Hove Beweegt gaan we duidelijk te weinig naar de kerk. 2020 kondigt zich in ieder geval beloftevol aan: er komen paasbloemen en tulpen rond onze kerk (dan gaan we zeker kijken) en de bloemperken van de Kapelstraat krijgen een opfrisbeurt.
  10. We ronden af met feedback over het beleidsdoel 38: “Diftar wekelijks”, de wekelijkse huisvuilophaling dus van mei tot en met september. We consumeerden daardoor in 2019 collectief 15 % meer afval maar geen zorgen, de extra kostprijs daarvoor werd opgenomen in de meerjarenbegroting. In 2020 geniet u in de zomer dus weer wekelijks van huisvuilophaling.

Even recapituleren: 50 % van de beloftes zijn niet tot een beetje nagekomen. Is dat voor u een score “geslaagd” op hun rapport ? Volgens het bestuur alvast wel (“ 50% is toch geslaagd ” kregen we als reactie), voor Hove Beweegt is dat gedeeltelijk geslaagd. En voor u ?

NIEUWJAARSSPROKKELS

Omdat de burgemeester met veel enthousiasme op de nieuwjaarsreceptie voor het gemeentepersoneel aankondigde dat de gesprekken voor een intergemeentelijke samenwerking (IGS) heropgestart worden, leek een beetje feedback aan de gemeenteraadsleden ons gepast. Veel wijzer zijn we niet geworden. Er zou “niet gefocust worden op één uitgelezen partner”, men zit “nog maar bezig met de voorbereiding van mogelijke gesprekken”, de “tijd is nog niet rijp voor het bijeen brengen van de IGS-commissie”, er zou ook een fiscaal consultant gecontacteerd geweest zijn om advies te krijgen. Allemaal vage, ontwijkende antwoorden die in schril contrast staan met de sterke fusiedrang die de N-VA koestert. Hove Beweegt herhaalde nogmaals dat de gemeente zich in dit proces moet laten begeleiden door een gespecialiseerd bureau zodat de burgers maximale garantie krijgen op een kwaliteitsvolle oefening inzake intergemeentelijke samenwerking. 

ZIT ER INFO IN INFOHOVE ?

Even informatief als de gemeentereceptie was het infoblad van de N-VA van december 2019 dat uw huiskamer binnen dwarrelde. We leerden daaruit onder meer dat er gesprekken gevoerd worden voor een openbare markt in Hove en dat die plannen stilaan vorm krijgen. Het initiatief zou van de middenstand komen. Hove Beweegt vindt het een prima idee dat voorstel van de middenstand verder uit te werken want pistes die Hove doen bruisen juichen we toe. Beeld je eens in dat zo’n markt de Zuidrandproducten en lokale economie een sterke steun in de rug geven, dat zou pas fijn zijn. Maar het blijft toch vreemd dat zo’n piste in een N-VA blaadje gecommuniceerd wordt en niet in Info Hove. 

En ook de geplande bouw van aanpalende gebouwen aan het gemeentehuis (kostprijs 2 miljoen €) wordt als eerste door de N-VA in december gecommuniceerd via hun krantje. Eind januari volgde er ook nog een interview met de burgemeester in Het Laatste Nieuws om dat plan aan te kondigen. Maar in de Info Hove las u tot nu toe enkel volgend zinnetje: “Ons gemeentehuis zal een aanpassing krijgen zodat men voor alle diensten op één plek kan geholpen worden.”

Laten we dat zinnetje voor u even herformuleren: We weten dat we Hove, Lint en Edegem straks laten fusioneren maar we gaan toch eerst nog 5 miljoen € pompen in een nieuw gemeentehuis in Lint en 2 miljoen € voor iets gelijkaardigs in Hove. Uw mening over die investering zal overigens niet gevraagd worden. Die gaf u op 14 oktober 2018 in het stemhokje terwijl dit zelfs geen programmapunt was van de N-VA of Fan van Hove.

SAMEN UIT, SAMEN TUINEN

We sluiten af met een positief initiatief van de gemeente dat we mee willen ondersteunen: samen tuinieren in een ‘samentuin’. Het dienstencentrum speelt met de idee om een stukje grond aan het dienstencentrum te gebruiken om ‘samentuinen’ te realiseren onder begeleiding van VELT, de Vereniging voor Ecologisch Leven en Tuinieren. Samen gezellig je groenten zaaien en planten, de zelfgekweekte groenten vervolgens samen oogsten, leren van elkaar en elkaar leren kennen, dat moet volgens ons zeer fijn zijn. Daarom versterken we de oproep van de gemeente om hen te laten weten of je daarin geïnteresseerd bent. Je kunt dat doen door hen te bellen op het nummer 03/454 08 37 of een mailtje te sturen naar dienstencentrum@ocmwhove.be

Doen!