Verkavelingsdossier Lege Veldkantlaan Zuid (voorlopig) terug naar af


Alweer enkele opvallende nieuwe ontwikkelingen in het verkavelingsdossier van de zone ‘Lege Veldkantlaan Zuid’. Ten zuiden van de Lege Veldkantlaan ligt er 8,3 ha woongebied dat eigendom is van het OCMW van de stad Antwerpen. In het kader van de schuldafbouw van de stad Antwerpen heeft het OCMW een plan opgevat om die bouwgronden te verkopen. In 2016 hadden het Hovese gemeentebestuur en het OCMW een overeenkomst bereikt over de indeling van het gebied: een compromis tussen het bebouwen van de zone en waar mogelijk het behoud van de open ruimte. Het schepencollege wilde daarvoor een gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) opstellen zodat er juridische zekerheid zou ontstaan voor alle betrokken actoren. In een advies van de provincie Antwerpen en de Vlaamse overheid wordt nu echter gesteld dat de opmaak van een RUP geen enkele juridische zekerheid biedt omdat het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan (GRS) van Hove hoe dan ook een hogere juridische waarde heeft en in een eventueel geschil altijd kan worden gebruikt tegen een mogelijk RUP. Het ruimtelijk structuurplan van Hove volgt enerzijds in zijn bindende bepalingen het Vlaams Gewestplan, waarin dat bewuste gebied als woongebied is ingekleurd, en stelt anderzijds in zijn richtinggevende bepalingen dat die zone zoveel mogelijk van bebouwing gevrijwaard moet blijven. Een paradoxale situatie dus, waarbij het koffiedik kijken is welk principe uit ons GRS (bebouwing vs. open ruimte) juridisch de bovenhand zou halen … Voorlopig komt er dus in ieder geval geen RUP voor die zone en blijft het contradictorische ‘oude’ GRS van kracht.

Om die merkwaardige patsituatie in de regelgeving op te lossen, bestaat er maar één oplossing: een nieuw ‘Ruimtelijk Beleidsplan’ (de opvolger van de ruimtelijke structuurplannen), waarin de gemeente heel duidelijk en onomwonden tegenover de hogere overheden kan stellen dat het hele gebied open ruimte moet blijven. Een eerste stap voor zo’n Ruimtelijk Beleidsplan werd al gezet: de ontwikkeling van een ‘vlekkenplan’ door de Gecoro (= Gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening), waarin de huidige woon- en bouwstructuur van onze gemeente via gekleurde ‘vlekken’ in kaart werd gebracht. De volgende stap wordt dan de omschrijving van de ruimtelijke beleidskeuzes voor de toekomst, met hopelijk de volledige vrijwaring van de resterende open ruimtes in onze gemeente.Maar zover zijn we dus nog niet. Nu is nog steeds het oude ruimtelijk structuurplan van kracht. Als het in de huidige situatie ooit tot een bouwaanvraag in die zone zou komen, kan de gemeente een beroepsprocedure opstarten en dan wordt het afwachten welk principe het haalt: de baksteen of het open landschap …

Pijnlijke voetnoot: de zone ‘Lege Veldkantlaan Zuid’ valt binnen het zogenaamde ‘Grootstedelijk Gebied Antwerpen’ (inderdaad: de grootstad in Hove …), een beslissing van de Vlaamse regering Peeters I in 2009. Dat houdt in dat er naar stedelijke maatstaven minstens 25 woningen per ha dienen te komen.